บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
22
• หญิง
16
รวม
38


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
15
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• มัธยมศึกษาตอนต้น
1
• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
2
• ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
1
• หัวหน้าแผนก
10
• ครูประจำ
10
• ครูอัตราจ้าง
2
• ครูที่ปรึกษา
6
• หัวหน้างาน
17
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
1
• เจ้าหน้าที่
11
• ผู้ช่วยหัวหน้า
21
• กิจกรรม
1
• ครูที่ปรึกษานักเรียน
4
• พนักงานขายสินค้า
1
• ผู้ดูแลระบบ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการวิทยาลัย
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• เวรยาม
1
• แผนกวิชาช่างยนต์
3
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
3
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
• แผนกวิชาช่างพิมพ์
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
• แผนกวิชาช่างเชื่อม
1
• หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1
• หลักสูตรระยะสั้น สาขาอาหารและโภชนาการ
1
• หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
2
• หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาดนตรี
1
• งานบริหารงานทั่วไป
4
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
2
• งานการบัญชี
1
• งานพัสดุ
8
• งานอาคารสถานที่
15
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานความร่วมมือ
4
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
9
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1
• งานปกครอง
4
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2
• งานครูที่ปรึกษา
1
• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
7
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
1
• งานสื่อการเรียนการสอน
2
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1
• งานพัสดุ (พนักงานขับรถ)
1
• (พนักงานขับรถยนต์)
1
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
5
• ร้านค้าสหการ
1
• กิจกรรมลูกเสือ
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
32
• มีใบประกอบวิชาชีพ
6
รวม
38