บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
24
• หญิง
24
รวม
48


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
12
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
25
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
2
• หัวหน้าแผนก
11
• ข้าราชการครู
9
• ครูอัตราจ้าง
2
• พนักงานราชการ (ครู)
8
• ครู
6
• หัวหน้างาน
21
• เจ้าหน้าที่
9
• ผู้ช่วยหัวหน้า
32
• ครูที่ปรึกษานักเรียน
4
• เจ้าหน้าที่บัญชี
1
• ผู้ดูแลระบบ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการวิทยาลัย
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• เวรยาม
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1
• แผนกวิชาช่างยนต์
5
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
• แผนกวิชาการบัญชี
3
• แผนกวิชาช่างเชื่อม
1
• หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
• หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2
• หลักสูตรระยะสั้น สาขาอาหารและโภชนาการ
5
• หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
4
• หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาดนตรี
2
• งานบริหารงานทั่วไป
4
• งานประชาสัมพันธ์
5
• งานบุคลากร
3
• งานการเงิน
2
• งานการบัญชี
3
• งานพัสดุ
3
• งานอาคารสถานที่
17
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2
• งานความร่วมมือ
4
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
7
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
1
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
1
• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
6
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
2
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1
• งานพัสดุ (พนักงานขับรถ)
9
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
5
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
35
• มีใบประกอบวิชาชีพ
13
รวม
48